Regulamin

Regulamin, który czytasz, dotyczy udostępniania Treści cyfrowych jak i Usług cyfrowych oraz prowadzenia konsultacji online dostępnych na stronie internetowej dostępnej pod adresem: https://mariolachowaniec.pl/

W tym Regulaminie znajdziesz między innymi zasady zawarcia umowy, warunki umowy, postanowienia dotyczące konsumentów czy informacje o sposobie reklamacji i odstąpienia od umowy. Umowa może być zawarta poprzez złożenie Zamówienia na stronie internetowej Sklepu oraz poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie.

Informacje dostępne na stronie Sklepu i tym Regulaminie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy.

Jeżeli masz jakieś pytania dotyczące treści Regulaminu, skontaktuj się ze mną poprzez adres kontakt@mariolachowaniec.pl oraz pod numerem telefonu: +48 793 327 257

Kto udostępnia Treść cyfrową lub Usługę cyfrową?

Usługodawca jest właścicielem sklepu, Mariola Chowaniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mariola Chowaniec Dietetyk pod adresem oś. Paderewskiego 4/1/10 w Jawiszowicach, NIP 5492220430, REGON 386842398

Kogo dotyczy ten Regulamin?

Regulamin dotyczy osób, które korzystają z udostępnionych Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych w ramach Sklepu, odbiorcami są zarówno konsumenci, przedsiębiorcy na prawach konsumenta jak i pozostali przedsiębiorcy.

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Sklep - serwis internetowy działający pod adresem https://mariolachowaniec.pl
 2. Sprzedawca - Mariola Chowaniec Dietetyk; oś. Paderewskiego 4/1/10 32-626 Jawiszowice NIP: 5492220430.
 3. Usługodawca - Mariola Chowaniec Dietetyk; oś. Paderewskiego 4/1/10 32-626 Jawiszowice NIP: 5492220430.
 4. Kupujący - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub osoba prawna bez osobowości prawnej.
 5. Konsument - osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Klient - to Konsument, Przedsiębiorca lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta. Klientem jest podmiot będący osobą fizyczną lub osobą prawną, który dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej.
 7. Przedsiębiorca - osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu Treści lub Usługi cyfrowej zawierając Umowę, a z treści tej Umowy wynika, że jest ona bezpośrednio związana z wykonywaną przez Przedsiębiorcę działalnością gospodarczą i posiada dla Przedsiębiorcy charakter zawodowy.
 8. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna lub osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą dokonująca zakupu Treści lub Usługi, która jest bezpośrednio związany z działalnością gospodarczą tej osoby, ale z treści Umowy wynika, że Umowa ta nie posiada dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego (np. na podstawie danych o przedmiocie działalności gospodarczej udostępnionych w CEIDG).
 9. Konsultacja dietetyczna - usługa umożliwiająca Kupującemu uzyskanie od Sprzedawcy porady dietetycznej. Usługa jest świadczona przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie. Rodzaj Konsultacji dietetycznej i sposób w jaki można z niej skorzystać jest każdorazowo wskazywany Kupującemu po złożeniu zamówienia i szczegółowo opisana w §5.
 10. Formularz zamówienia - Formularz służący do złożenia zamówienia na Treści i Usługi cyfrowe. Uzupełnienie formularza wymaga dodania wybranych Treści lub Usług cyfrowych do Koszyka, wybrania sposobu płatności oraz uzupełnienia danych klienta niezbędnych do zakupu.
 11. Treść cyfrowa - dane wytworzone i dostarczane w postaci cyfrowej.
 12. Usługa cyfrowa - usługa pozwalająca na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostęp do nich w postaci cyfrowej lub usługa pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, lub inne formy interakcji przy pomocy takich danych.
 13. Produkt - Treść cyfrowa lub Usługa cyfrowa, która jest przedmiotem Umowy. Opis Produktu oraz ceny brutto są dostępne na stronie Sklepu przy prezentowanej Treści lub Usłudze cyfrowej.
 14. Cena – rozumie się przez to cenę brutto w polskich złotych Produktu umieszczoną obok informacji o Produkcie lub Usłudze.
 15. Usługa Elektroniczna - świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r, poz. 344 z późn. zm.), przez Usługodawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 16. Wymagania Techniczne - to minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy tj.: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; dostęp do poczty elektronicznej; Klient musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych; dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.
 17. Umowa - to umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu lub w inny sposób, w szczególności poprzez przesłanie Zamówienia na adres e-mail Usługodawcy i opłacenie złożonego Zamówienia przez Klienta, w ramach której Usługodawca zobowiązuje się do udostępnienia Treści lub Usługi cyfrowej i/lub przeprowadzenia Konsultacji, a Klient do zapłaty Ceny. Umowa zawierana jest z chwilą przesłania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Usługodawcę.
 18. Umowa o świadczenie usług - umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, której przedmiotem jest świadczenie Usług Elektronicznych udostępnianych za pośrednictwem Sklepu, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 19. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pośrednictwem formularza zamówienia, zmierzające do zawarcia Umowy na odległość, które jest składane z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w szczególności strony internetowej Sklepu, co do którego Klient składa ofertę zawarcia Umowy dotyczące Treści cyfrowej/ Usługi cyfrowej  i/lub Konsultacji i skierowane do Usługodawcy oraz w ramach którego Klient podaje swoje dane niezbędne dla ewentualnego zawarcia i wykonania Umowy. Złożenie Zamówienia możliwe jest także poprzez przesłanie go na adres e-mail Usługodawcy wskazany w Regulaminie.
 20. Koszyk - usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi Sklepu polegająca na umożliwieniu mu złożenia Zamówienia Treści lub Usługi cyfrowej i/lub Konsultacji, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi umowami/regulaminami, wyświetlenie podsumowania dot. Ceny poszczególnych Treści cyfrowych, Usług cyfrowych  i Konsultacji.
 21. Promocje - szczególne warunki zawarcia Umowy proponowane przez Usługodawcę w określonym konkretnie czasie, z których Klient może skorzystać na określonych przez Usługodawcę zasadach np. obniżenie ceny Treści lub Usługi cyfrowej i/lub Konsultacji.
 22. Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2020 poz. 287 z późn. zm.).
 23. 23. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów oraz zasady świadczenia i korzystania z usług, w tym Usług Elektronicznych, udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta Sklepu będącego Konsumentem, Przedsiębiorcą lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 24. Cena Początkowa - pierwsza Cena Produktu, w której pojawił się Produkt w Sklepie. 
 25. Cena Ostatnia Najniższa - najniższa Cena, w jakiej produkt był dostępny w Sklepie w ciągu ostatnich 30 dni.
 26. Cena Promocyjna - cena Produktów w Sklepie po obniżeniu w związku z ogłoszeniem przez Usługodawcę Promocji.

§ 2 Postanowienia wstępne

1. Ten Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany każdemu Klientowi przed zawarciem umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Klient.

2. Klient ma obowiązek zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem umowy. Jeżeli Klient nie akceptuje jego postanowień, nie powinien dokonywać zakupów w Sklepie. Zawarcie Umowy z Usługodawcą oznacza, że Klient zapoznał się z treścią Regulaminu i związany jest z jego postanowieniami.

3. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupujących.

4. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, świadczenia usług z zakresu planowania żywieniowego, współpracy online, a także innych produktów i usług opisanych na stronach serwisu.

5. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.

6. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.

7. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto w polskich złotych.

8. Do poprawnego korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie Wymagań Technicznych, posiadanie dostępu do urządzenia z Internetem, aktualny system operacyjny oraz aktualna przeglądarka internetowa, a także posiadanie konta e-mail. Klient powinien także posiadać wiedzę na temat zagrożeń korzystania z Internetu (w tym zakupów online) oraz zabezpieczyć swoje urządzenie w podstawowe środki bezpieczeństwa technicznego (np. programy antywirusowe).

9. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści bezprawnych oraz treści zabronionych przez przepisy prawa (np. naruszających dobra osobiste osób trzecich), a także do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Klient Sklepu zobowiązany jest w szczególności do:

 1. podawania w udostępnionych w ramach Sklepu formularzach wyłącznie prawdziwych, aktualnych i niezbędnych koniecznych danych oraz niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta w związku z zawarciem Umów;
 2. korzystania z usług i funkcjonalności udostępnianych przez Sklep w sposób nie zakłócający funkcjonowania Sklepu oraz w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także zgodnie z zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, także w sposób nie zakłócający funkcjonowanie pozostałych Klientów Sklepu;
 3. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich lub ich dobra osobiste;
 4. nie umieszczania treści o charakterze bezprawnych takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej (spam) lub umieszczanie jakichkolwiek treści naruszających przepisy prawa;
 5. nie modyfikowania w sposób nieuprawniony treści dostarczanych przez Sklep w szczególności Cen lub opisów Treści lub Usług cyfrowych;
 6. niepodejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta;
 7. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta kosztów w pełnej wysokości.

10. Treści, Usługi cyfrowe i Konsultacje mogą być prezentowane w Sklepie w ramach przedsprzedaży lub w Promocji, której warunki zamieszczone są w Sklepie. Cena wskazywana przez Usługodawcę obok Ceny Promocyjnej jest najniższą ceną, w jakiej produkt był dostępny w sklepie w ciągu ostatnich 30 dni (Ostatnia Najniższa Cena).

11. W przypadku udostępnienia Treści i Usługi cyfrowej w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że dana Treść lub Usługa cyfrowa jest w cenie promocyjnej. W przypadku zakupu Konsultacji w ramach Promocji, Usługodawca oznacza, że Konsultacja jest w cenie promocyjnej.

12. W przypadku umożliwienia Klientom zapoznania się z opiniami innych Klientów na stronie Sklepu Usługodawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, które pozwolą na zweryfikowanie czy opinie są rzetelne i zamieszczone przez osoby, które rzeczywiście korzystały z Treści lub Usługi cyfrowej. Informacje na temat sposobu weryfikacji opinii przez Usługodawcę znajdują się w stopce strony “Polityka opinii”.

13. Jeżeli Cena udostępniona Klientowi na stronie Sklepu jest spersonalizowana, np. ustalona na podstawie informacji o Kliencie uzyskanych na podstawie danych marketingowych (profilowanie), Usługodawca udostępnia Klientowi informację na temat indywidualnego dostosowania ceny (personalizacji cen) przy Cenie Produktów na stronie Sklepu.

14. Usługodawca podejmuje środki organizacyjne i techniczne mające na celu zabezpieczenie bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu oraz funkcjonalności dostępnych w ramach strony (np. formularz zamówienia itd.).

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną.

2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie prowadzącego do zawarcia ze Sprzedawcą umowy.

3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

4. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.

5. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail kontakt@mariolachowaniec.pl

6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. W celu przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji rekomenduje się podanie przez Klienta w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz żądania Klienta wraz z przekazaniem danych kontaktowych składającego reklamację. Podane wyżej wymogi mają formę jedynie rekomendacji Usługodawcy i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

7. Usługi Elektroniczne na stronie Sklepu

Usługodawca świadczy na rzecz Klientów za pośrednictwem Sklepu nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne:

a. usługę zawierania Umów na zasadach określonych w Regulaminie;

b. usługę składania Zamówień na zasadach określonych w Regulaminie;

c. usługę umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;

d. usługę udostępnienia Treści i Usług cyfrowych na stronie internetowej Sklepu.

8. Klient może złożyć Zamówienie poprzez usługę koszyk i złożenie zamówienia. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszej Treści lub Usługi cyfrowej do Koszyka. Usługa Koszyk świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia.

§ 4 Składanie zamówienia w sklepie

1. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.

2. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący zostanie przekierowany do bramki płatności, zgodnie z wybraną metodą płatności. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia. Z tą chwilą umowę uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie przesłane Kupującemu na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

3. W zależności od przedmiotu zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:

a. w przypadku produktów elektronicznych - umowa o dostarczenie treści cyfrowych,

b. w przypadku konsultacji dietetycznej - umowa o świadczenie usług.

4. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.

5. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ustępu 4 powyżej.

6. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

7. Klient jest zobowiązany samodzielnie wypełnić Formularz zamówienia w zakresie jego danych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy.

8. Klient ma możliwość weryfikacji Treści i Usługi cyfrowej znajdującej się w Koszyku oraz dokonania zmian do czasu złożenia Zamówienia.

9. Po kliknięciu przycisku „Zamawiam i płacę” (lub innego o równoznacznym brzmieniu) Klient będzie miał możliwość wyboru operatora płatności i zostanie w sposób automatyczny przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez wybranego operatora w przypadku wyboru płatności online. Informacje o dostępnych operatorach są na bieżąco podawane na stronie Sklepu. W przypadku Zamówienia składanego na adres e-mail, płatność należy uiścić na rachunek wskazany przez Sprzedawcę drogą mailową.

10. Usługodawca organizuje Promocje na wybrane Treści lub Usługi cyfrowe dostępne na stronie Sklepu. Promocje nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Możliwość skorzystania z danej Promocji może zależeć od dostępności Treści lub Usługi cyfrowej oraz Konsultacji na stronie Sklepu.

§5 Konsultacje dietetyczne zamówione poprzez formularz kontaktowy

Kupujący ma możliwość wybrania dwóch typów konsultacji:

1. Konsultacje telefoniczne

a. kupujący umawia się na konsultację dietetyczną poprzez formularz kontaktowy.

b. po ustaleniu dogodnego terminu, Kupujący opłaca usługę na nr rachunku przesłany mailowo z potwierdzeniem terminu.

c. w przypadku braku wpłaty w ciągu 2 dni rezerwacja terminu zostanie anulowana.

d. konsultacja odbywa się za pomocą ustalonej formy komunikacji elektronicznej lub też telefonicznie. Konsultacja trwa 50-60 minut.

e. kupujący w ciągu 7 dni roboczych od zakończenia konsultacji otrzyma na wskazany adres email plik PDF z zaleceniami wynikającymi z konsultacji.

f. usługodawca świadczy Konsultacje wyłącznie dla osób pełnoletnich.

2. Współpraca dietetyczna

a. kupujący umawia się na współpracę dietetyczną poprzez formularz kontaktowy. Warunkiem przystąpienia do współpracy ze Sprzedającym jest zaakceptowanie Regulaminu.

b. po ustaleniu dogodnego terminu, Kupujący w tym samym dniu opłaca zadatek w wysokości 100 zł na poczet rezerwacji umówionego terminu, na nr rachunku przesłany mailowo wraz z potwierdzeniem terminu. W przypadku braku wpłaty zadatku rezerwacja terminu zostanie anulowana.

c. po zaksięgowaniu wpłaty zadatku Kupujący na adres e-mail otrzyma niezbędne arkusze, które należy wypełnić oraz odesłać.

d. kupujący opłaca współpracę dietetyczną zgodnie z wybranym pakietem, kwotą pomniejszoną o kwotę zadatku, na numer rachunku przesłany mailowo wraz z potwierdzeniem terminu najpóźniej na dwa dni przed terminem konsultacji. W przypadku braku wpłaty za wybrany pakiet w terminie 2 dni przed umówioną konsultacją zadatek nie zostaje zwracany Kupującemu. Zadatek może zostać zwrócony Kupującemu tylko po zgłoszonej mailowo lub telefonicznie rezygnacji ze współpracy dietetycznej do 3 dni po zaksięgowaniu zadatku.

e. klient przed rozpoczęciem współpracy wypełnia ankietę zdrowotno-żywieniową, którą Sprzedawca przesyła za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. Klient wypełnia ankietę zgodnie ze stanem swojej wiedzy, podając prawdziwe informacje w sposób wyczerpujący, dokładny i rzetelny, które wykorzystane są przez Sprzedawcę do ułożenia indywidualnego planu żywieniowego (jadłospisu). Klient wraz z ankietą przesyła do Sprzedawcy: dzienniczek żywieniowy za okres 3 dni oraz wyniki badań laboratoryjnych. Sprzedawca za pomocą poczty elektronicznej informuje wcześniej jakie badania warto wykonać przed konsultacją.

f. w dniu konsultacji wykonujesz połączenie telefoniczne o ustalonej godzinie. Konsultacja odbywa się za pomocą ustalonej formy komunikacji elektronicznej lub też telefonicznie. Konsultacja trwa 50-60 minut. Pierwsza konsultacja prowadzona jest w formie wywiadu zdrowotno-żywieniowego. Sprzedawca podczas pierwszej konsultacji  w terminie ustalonym wcześniej za pośrednictwem e-mail przeprowadza ustny wywiad z Klientem, podczas którego może zadawać szczegółowe pytania o informacje wskazane w wywiadzie pisemnym, dzienniczku żywieniowym oraz z przesłanych wyników badań, dotyczące m.in. stanu zdrowia, upodobań kulinarnych, stylu życia, poziomu aktywności fizycznej i innych kwestii  niezbędnych do jadłospisu dla Klienta oraz sformułowania indywidualnych zaleceń żywieniowo-zdrowotnych.

g. kupujący w ciągu 10 dni roboczych od zakończenia konsultacji ustnej otrzyma na wskazany adres email 7-dniowy jadłospis wraz z zaleceniami wynikającymi z konsultacji. Jadłospis jest ustalany jednorazowo, na podstawie konkretnego wywiadu, dzienniczka żywieniowego i wyników badań uprzednio udostępnionych Sprzedawcy według najlepszej wiedzy i starań Sprzedawcy. Klient ma możliwość w przypadku ułożonego jadłospisu na 7 dni możliwość zmiany 1 potrawy wg preferencji Klienta. Taka zmiana ma charakter nieodpłatny. Zmiana ta  będzie dokonywana przez Sprzedawcę w terminie 10 dni roboczych od przekazania informacji przez Klienta. Każda następna i inna zmiana planu żywieniowego jest dodatkowo płatna wg indywidualnych ustaleń ze Sprzedawcą za pośrednictwem wiadomości e-mail. W przypadku udzielenia przez Klienta niepełnej lub nieprawdziwej informacji dotyczącej stanu zdrowia, a także niepoinformowania o zmianie stanu zdrowia, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa stosowania przez Klienta ułożonej diety.

h. sprzedawca ma możliwość odmówić wykorzystania sugestii Klienta podczas współpracy co do układania jadłospisu w sytuacji, gdy:

I. zachowanie Klienta może wskazywać o tym, że jest on pod wpływem substancji odurzających, nie jest świadomy podejmowanych decyzji lub składanych oświadczeń woli, bądź jest obraźliwe i naruszające dobra osobiste Sprzedawcy,

II. klient nalega, aby dieta była przygotowana wyłącznie wg przez niego wskazanych zasad, zaś z wywiadu, dzienniczka i/lub badań wynika, iż jego wskazania nie są adekwatne do jego sytuacji, zgodną z najlepszą wiedzą i doświadczeniem w zawodzie Sprzedawcy,

III. wykonanie usługi mogłoby narażać zdrowie lub życie Klienta.

i. po trzech tygodniach od rozpoczęcia realizacji jadłospisu przeprowadzana jest telefoniczna konsultacja kontrolna, która trwa do 30 minut. Termin konsultacji kontrolnej wyznacza Sprzedający.

Usługi świadczone przez Sprzedającego skupiają się na poprawie stanu zdrowia, diagnozowaniu, analizie i usuwaniu dietozależnych dolegliwości zdrowotnych, a także dietoterapii w różnych zaburzeniach zdrowotnych oraz poprawianiu samopoczucia. Jednakże nie zastępują porady lekarskiej.

Sprzedawca posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych o charakterze medycznym.

Klient wyraża zgodę na terapię dietetyczną i zobowiązuje się stosować dietę wg wskazówek Sprzedawcy. Klient zobowiązuje się informować Sprzedawcę o wszelkich problemach zdrowotnych, które następują w trakcie stosowania diety Klient dokonując zakupu przyjmuje do wiadomości , że przebyte Konsultacje nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta, z racji tego, że ciało ludzkie jest złożone, a na efekt końcowy mają też wpływ inne czynniki środowiskowe, niezależne od diety. Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za brak oczekiwanych efektów lub za negatywne skutki stosowania diety.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego przygotowanego przez Sprzedającego. Kupujący jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia. 

Kupujący jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Sprzedający nie ponosi za to odpowiedzialności.

Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Sprzedający nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.

Wszystkie informacje, które Sprzedający uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Kupującego, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.

Usługodawca świadczy współpracę dietetyczną wyłącznie dla osób pełnoletnich.

Klient w przypadku wystąpienia sytuacji losowych, które uniemożliwiają mu udział z zaplanowanej Konsultacji informuje o tym fakcie Sprzedawcę co najmniej  24 godziny przed terminem Konsultacji.  Wówczas wspólnie zostaje ustalony nowy termin konsultacji.

Z uwagi na charakter usługi Sprzedawca może odstąpić od umowy, jeżeli wykonanie usługi przewyższa umiejętności lub kompetencje Sprzedawcy. W tej sytuacji Sprzedawca dokona zwrotu środków pieniężnych na rachunek bankowy Klienta, bezpośrednio po ustaleniu, że do współpracy nie powinno dojść.

§ 6 Dostawa i płatność

1. Plan żywieniowy, obejmujący 7-dniowy jadłospis wraz z zaleceniami, w formie produktu cyfrowego zostanie wysłany Kupującemu mailowo do 10 dni roboczych od pierwszej konsultacji lub konsultacji kontrolnej, która odbędzie się pod warunkiem uiszczenia pełnej opłaty za usługę oraz spełnienia innych warunków wymaganych przez Sprzedawcę usługi. Warunki obejmują wypełnienie kwestionariuszy, sporządzenie dzienniczka żywieniowego, przyjęcie zaproszenia do programu dietetycznego oraz wypełnienie w nim ankiety.

2. Usługodawca umożliwia następujące metody płatności:

a. płatność elektroniczna w formie przelewu tradycyjnego lub płatności dokonanej za pośrednictwem operatora płatności. Płatności na konto bankowe nr: 82 1050 1315 1000 0097 3278 9525

b. płatność za Treść lub Usługę cyfrową  przy pomocy systemu płatności Tpay należącym do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437.

3. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Sklepu oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia. Płatność następuje na zasadach prezentowanych na stronie Sklepu. W razie wątpliwości Klient może skontaktować się z Usługodawcą kierując wiadomość na adres wskazany w Regulaminie.

4. Usługodawca nie przechowuje w swojej bazie numerów kart płatniczych Klientów.

§ 7 Produkty elektroniczne

1. Realizacja zamówienia obejmującego produkt elektroniczny taki jak jadłospis online itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego.

2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

3. W odniesieniu do jadłospisów online i innych produktów elektronicznych nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu zgodnie z postanowieniami §8.

§ 8 Prawa własności intelektualnej

1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści zawarte w Sklepie oraz produkty elektroniczne objęte są ochroną prawa autorskiego.

2. Prawa autorskie majątkowe i osobiste co do produktów i treści dystrybuowanych za pomocą Serwisu należą do Sprzedawcy.

3. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

4. Klient ma prawo korzystać z Treści lub Usługi cyfrowej i treści powstałych w czasie Konsultacji wyłącznie na własny użytek o ile inaczej nie wskazano w opisie Produktu.

5. Zabrania się Klientowi udostępniać Treści cyfrowych innym podmiotom. Dostępne w ramach Sklepu Treści i Usługi cyfrowe powstałe w czasie Konsultacji nie mogą być przedmiotem rozporządzenia przez Klienta (w szczególności odsprzedaży czy dystrybucji i sprzedaży handlowej).

§ 9 Odstąpienie od umowy

1. Działania Sklepu opiera się na dostarczaniu Klientowi Treści lub Usług cyfrowych. W związku z tym rozpoczęcie korzystania z Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem 14 dni od dnia dokonania zakupu powoduje utratę prawa odstąpienia od Umowy. Jeśli w toku zakupu Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu Treści lub Usługi cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, traci on prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Usługodawcą

2. Jeżeli umowa dotyczy świadczenia Usług Elektronicznych, a Usługodawca wykonał w pełni Usługę Elektroniczna za wyraźną zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia traci prawo do odstąpienia, wówczas prawo do odstąpienia nie będzie mu przysługiwać.

3. W sytuacji, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej (punkt 1 i 2), Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie Usługodawcy o swojej decyzji poprzez złożenie oświadczenia. Takie oświadczenie może zostać wysłane pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego, dostępnego poniżej regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

5. W celu zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczające jest, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta wszystkie otrzymane od niego płatności. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie wskazał na inne rozwiązanie.

7. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 10 Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu treść cyfrową wolną od wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).

2. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.

3. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Kupującego niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.

5. Konsultacja dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Konsultacja dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.

6. Konsultacja dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek planu dietetycznego zasięgnąć porady lekarza. Realizacja gotowego jadłospisu, zakupionego w Sklepie nie ma na celu bezpośredniego procesu leczniczego, nie może zastąpić Kupującemu konsultacji u lekarza specjalisty czy przyjmowania leków.

7. Szczegóły dotyczące niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową regulują przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w odniesieniu do Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

8. Jeżeli Klient jest Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu niezgodności towaru z umową jest wyłączona.

9. Więcej informacji na temat praw kupujących można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta – https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl.

10. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści lub Usługi cyfrowej dostarczanych jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem roku od dostarczenia Treści lub Usługi cyfrowej, istniał w chwili jej dostarczenia.

11. Usługodawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Treści lub Usługi cyfrowej z Umową, jeżeli ten brak podstępnie zataił.

12. Usługodawca odpowiada za brak zgodności z umową Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Domniemywa się, że brak zgodności z umową wystąpił w tym czasie, jeżeli w tym czasie się ujawnił.

13. Uprawnienia z tytułu niezgodności Usługi lub Treści cyfrowej z umową dotyczą wyłącznie Klientów Sklepu będących Konsumentami. W zakresie niezgodności z Umową Przedsiębiorcom na prawach konsumenta przysługują prawa z art. 7aa Ustawy o prawach konsumenta oraz art. 3855, art. 5564 w zw. z 558 § 1 zdanie drugie, art. 5565 i art. 5765 Ustawy kodeks cywilny.

14. Przedsiębiorca na prawach konsumenta akceptuje niniejszy Regulamin, a następnie korzysta ze swoich uprawnień. Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien uzupełnić stosowny formularz niezgodności towaru z umową, a w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art. 7aa ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób Usługodawcy.

15. Przedsiębiorca na prawach konsumenta oświadcza w formularzu przesłanym do Usługodawcy, że zawarta Umowa jest bezpośrednio związana z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie posiada dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej.

§ 11  Postanowienia dotyczące Przedsiębiorcy

1. W stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje Usługodawcy prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

2. Usługodawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi niebędącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta stosownego oświadczenia.

4. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej Ceny, przy czym Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.

5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

§ 12 Obowiązywanie i zmiany w regulaminie

1. Usługodawca może wprowadzać zmiany w tym Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym, jeżeli zmienią się warunki zawarcia Umowy, przy zmianie obowiązujących przepisów, przy wprowadzeniu nowych Treści lub Usług cyfrowych, a także przy zmianie rozwiązań informatycznych.

2. W odniesieniu do Klientów niebędących Konsumentami Usługodawca może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Zmiana Regulaminu jest skuteczna w terminie 10 dni od dnia opublikowania.

4. Regulamin podlega prawu polskiemu.

5. Czynności związane z Regulaminem dokonywane przez Klientów niebędących Konsumentami powinny być dokonywane w formie dokumentowej. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Klientami niebędącymi konsumentami rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby lub miejsca zamieszkania Usługodawcy.

§ 13 Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.

2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi zamówień oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami.

3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu  korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy.

4. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych są dostępne w Polityce Prywatności na stronie internetowej Sklepu

5. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://mariolachowaniec.pl/polityka-prywatnosci/

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dla Konsumentów

1.Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania polubownego, mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:

a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,

b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,

c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubowne.uokik.gov.pl.

4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

5. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Usługodawcę będą rozstrzygane przez sądy powszechne, a prawem właściwym jest prawo polskie.

6. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów inspekcji handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

  http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

  http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;

  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7. Postanowienia Regulaminu nie uniemożliwiają możliwości powoływania się przez Klientów na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa regulujące ochronę praw konsumentów.

§ 15 Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz załączniki do Regulaminu stanowią wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Ustawy kodeks cywilny.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.

3. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta.

4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość oraz jurysdykcja sądu rozpatrywane są na zasadach ogólnych.

5. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.

6. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie na stronie internetowej Sklepu.

7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2023r.

Załącznik nr 1. Wzór formularza odstąpienia

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Możliwość odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentom oraz Przedsiębiorcom na prawach konsumenta. Udostępniony formularz stanowi wzór. Nieskorzystanie z tego wzoru nie ma wpływu na możliwość odstąpienia od umowy.

Usługodawca: Mariola Chowaniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mariola Chowaniec Dietetyk pod adresem oś. Paderewskiego 4/1/10 w Jawiszowicach, NIP 5492220430, REGON 386842398

Oświadczam, że odstępuję od Umowy następujących Treści lub Usług cyfrowych

Nazwa Treści lub Usługi cyfrowej:___________

Cena brutto:    ___________

DANE IDENTYFIKUJĄCE:

Imię i nazwisko:          ___________

Data zawarcia Umowy: ___________

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa wybrany przy zakupie Treści lub Usługi cyfrowej na naszej stronie Sklepu. Jeżeli płatność została dokonana w inny sposób niż przelewem, a chcą Państwo otrzymać zwrot środków na rachunek bankowy, proszę wskazać poniżej numer konta bankowego, właściwego do zwrotu pieniędzy: _________________________________.

 _________________________________

podpis oraz data

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w związku z odstąpieniem od umowy:

Informuję, że dane osobowe, podane w tym formularzu, będą przetwarzane w celu obsługi procesu odstąpienia od umowy. Administratorem danych podanych w formularzu  jest Mariola Chowaniec prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Mariola Chowaniec Dietetyk pod adresem oś. Paderewskiego 4/1/10 w Jawiszowicach, NIP 5492220430, REGON 386842398

W związku z obsługą procesu odstąpienia od umowy dane mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne, zaangażowane w obsługę tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz będzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odstąpienia od umowy oraz zgłoszenia potencjalnych roszczeń wynikających z realizacji odstąpienia. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: prawo do żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi procesu odstąpienia od umowy.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram